บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

นายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์

นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

นายแพทย์ดนุพล ม่วงรัก

แพทย์หญิงพัชมณ เบ้าหล่อเพชร

แพทย์หญิงสุจิตรา สมสงวน


นายแพทย์รัชต์พงษ์ จรสัมฤทธิ์

แพทย์หญิงกนกลักษณ์ มหายศนันท์

นายแพทย์ยศวัจน์ พักเท่า


นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี

นายแพทย์เทอดไทย ทองอุ่น

นายแพทย์นครินทร์ ฤทธิสิงห์

นายแพทย์กิติศักดิ์ ไกรเกียรติ

แพทย์หญิงปิยมาภรณ์ โพธิ์ปาน


นายแพทย์สาธิต คูณสมบัติกุล

นายแพทย์ชัชชฎา มหาวีรวัฒน์

นายแพทย์เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ


นายแพทย์กฤษณ์ สันธนพิพัฒน์กุล


นายแพทย์นิธิ ศรีสุขุมชัย


แพทย์หญิงกัณต์กนิษฐ ชวเลิศเป็นสุข

นายแพทย์ทรงพล วงศ์สุวรรณ


นายแพทย์รุ่งเรือง บุญผูก

แพทย์หญิงปิยธิดา จันทร์ดา


แพทย์หญิงกนกพรรณ บำรุงราชหิรัณย์


แพทย์หญิงน้ำทิพย์ หมั่นพลศรี


นายแพทย์มานะ ธรรมเป็นจิตต์


นายแพทย์วิศวะ ปานศรีพงษ์


นายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ


แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน


นายแพทย์ฐิติศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์