บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

เกี่ยวกับเรา

ประวัติการก่อตั้ง

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรค่อนข้างสูงเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเลยมีจำนวน 11 แห่ง จำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 480 เตียง มีโรงพยาบาลใหญ่เพียง หนึ่งแห่ง จำนวนเตียงเฉลี่ย ต่อประชากรต่ำ คือเท่ากับ 1 เตียงต่อประชากรหนึ่งพันคน คณะผู้ริเริ่มโครงการจึงคิดจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนชาวจังหวัดเลยให้ดีขึ้น โดยมีจุดประสงค์เน้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และมาตรฐานของบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษา และป้องกันโรค ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน คณะผู้ริเริ่มโครงการยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการ โดยการลงทุนเพิ่มขึ้นตามสภาพของความต้องการที่เติบโตในอนาคตด้วย

loeiram
loeiram
loeiram

กรรมการบริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์บุญจง ชูชัยแสงรัตน์

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นโยบายของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม มุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สโลแกนโรงพยาบาล

อบอุ่น และเชี่ยวชาญ คือบริการของเรา

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่ได้รับความศรัทธา จากประชาชนและบุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

1. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

2. พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

3. ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์ สังคม)

4. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย

5. กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเกิดองค์กรการเรียนรู้

1. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

2. พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

3. ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์ สังคม)

4. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย

5. กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเกิดองค์กรการเรียนรู้