บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

ฮักสุขภาพ

เมืองเลยราม

ฮัก

สุขภาพ

เมืองเลยราม

วารสารโรงพยาบาลเมืองเลย ราม

วารสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สาระหน้ารู้เรื่องต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆของโรงพยาบาล

ฮักสุขภาพ ฮักเมืองเลย ราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

magazine
magazine

ฮักสุขภาพ ฮักเมืองเลย ราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

magazine

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

magazine

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

magazine

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2561

magazine

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

magazine

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

magazine

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

เดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2559

magazine

ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์

เดือน มกราคม - เมษายน 2559